Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

dododonut
4247 228c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
6364 f997 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
6385 1122 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
8365 f191 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
8451 744d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
8453 29d5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
8483 f6c3 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viazginieszmarnie zginieszmarnie
dododonut
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
dododonut

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
dododonut
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
dododonut
6519 91ee 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
1229 a7a1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
9892 e083 500
1644 0c16 500
dododonut
9316 d61e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
9823 6fdc
Reposted fromtfu tfu viazginieszmarnie zginieszmarnie
dododonut
2616 f923 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
6325 ffe3
Reposted fromvanille vanille viacalifornia-love california-love
dododonut
6119 885f 500
Reposted frommyrla myrla viacalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl